Jdi na obsah Jdi na menu
 


SPORTOVNÍ PRAVIDLA
soutěže družstev
ČAKS-AŠA-ČMŠS

 

A. Systém klubových soutěží

 

A.1. Hraje se podle předem stanovených sportovních pravidel pro soutěže družstev ČAKS-AŠA-ČMŠS a podle pravidel a soutěžního řádu UŠO pro danou hráčskou sezónu, které schvaluje VV ČAKS-AŠA-ČMŠS na návrh VV SDK, resp. VH UŠO na návrh SDK UŠO.

A.2. Soutěže lze hrát pohárovým (vyřazovacím) nebo ligovým způsobem, nebo kombinací těchto systémů.

A.3. ČAKS-AŠA-ČMŠS pořádá Hlavní ligovou soutěž (bez omezení věku a pohlaví), Ligovou soutěž žen (určeno jen ženám bez ohledu na věk), Ligovou soutěž mládeže (určeno všem hráčům bez ohledu na pohlaví, kteří splňují věkové limity pro soutěže mládeže) a Český pohár družstev (určeno klubům hrajícím Hlavní ligovou soutěž).

 

B. Hlavní ligová soutěž ČAKS-AŠA-ČMŠS

 

B1. Pravidelná ligová soutěž je organizována podle jednotlivých oblastí tak, aby vzdálenosti mezi hracími místy jednotlivých družstev na dojíždění zápasů byly přijatelné.

B2. V soutěži může nastoupit jen registrovaný hráč s platnou licencí ČAKS-AŠA nebo ČMŠS.

 

C. Pravidla a podmínky vzniku a organizační struktura družstev

C.1. Podmínky pro vznik klubů a družstev

 

C.1.1. Klub může vzniknout těmito způsoby:

a) jako volné sdružení hráčů s platným průkazem ČAKS-AŠA nebo ČMŠS bez právní subjektivity, zaregistrovaný na sekretariátu ČAKS-AŠA-ČMŠS a musí splňovat podmínky pro vznik klubu, které jsou vypsány

b) jako občanské sdružení podle příslušného zákona s vlastním IČO a tím i s právní subjektivitou

c) jiným způsobem schváleným valnou hromadou ČAKS-AŠA nebo ČMŠS.

C.1.2. Názvy klubů a družstev, pod kterým chtějí vystupovat v ligové soutěži ČAKS-AŠA-ČMŠS nesmí obsahovat vulgární výrazy a jejich význam nesmí snižovat váhu šipkového sportu a nepatřičně ho spojovat s konzumací návykových látek apod. Názvy klubů a družstev musí obsahovat název obce hracího místa. Název podléhá schválení oblastním sekretářem.

C.1.3. Všechna družstva se přihláškou do soutěže ČAKS-AŠA-ČMŠS zavazují respektovat podmínky, propozice a pravidla pro danou ligovou (nebo jinou týmovou) soutěž vyhlášenou  ČAKS-AŠA a ČMŠS.

C.2. Členové klubu a družstev

C.2.1. Členem klubu může být kdokoliv splňující podmínky dané stanovami klubu (nebo jiným předpisem).

C.2.2. Členem družstva může být jen člen klubu nebo hostující hráč po dobu hostování.

C.2.3. Soupiska klubu a družstev musí být písemně zaregistrována na sekretariátu ČAKS-AŠA nebo ČMŠS v daném termínu v dané hráčské sezóně.

C.2.4. Jeden hráč může být zaregistrován jen v jednom klubu, resp. družstvu hlavní ligové soutěže ČAKS-AŠA-ČMŠS. 

C.2.5. Na soupiskách mohou být zaregistrováni společně jak muži, ženy, junioři, juniorky, žáci a žákyně.

C.2.6. Hráči a hráčky mladší 15-ti let mohou hrát ligová utkání jen za doprovodu svých rodičů nebo jimi pověřených zástupců.

 

C.3. Statut šipkového klubu, který není právnickou osobou

C.3.1. Šipkový klub může mít více družstev.  

C.3.2. Šipkový klub zastupuje předseda klubu (nebo jím pověřená osoba).

C.3.3. Předseda klubu jmenuje a odvolává vedoucí družstev.

C.3.4. Vedoucí družstev určují kapitány pro jednotlivá utkání.

C.3.5. V případě sporu hráče s klubem nebo naopak, je povinnost předsedy klubu i hráče předložit do 14 dnů oblastnímu sekretáři (při odvolání VV SDK) své písemné stanovisko k danému problému, v případě že existuje, i hráčskou smlouvu. Rozhodnutí těchto orgánů musí respektovat pravidla pro soutěže ČAKS-AŠA-ČMŠS. V případě, že stanovisko některá ze stran sporu nepředloží, nebude brán na její stanovisko zřetel. Spory rozhoduje oblastní sekretář. Proti jeho rozhodnutí je možno podat odvolání k VV SDK ČAKS-AŠA-ČMŠS. V případě že daný spor neřeší pravidla ČAKS-AŠA-ČMŠS, ani jiný vnitřní předpis, rozhodne VV SDK v zájmu ČAKS-AŠA a ČMŠS.

 

C.4. Statut šipkového klubu, který je právnickou osobou

C.4.1. Statut šipkového klubu řeší klub vlastními stanovami a prováděcími pokyny, které musí být v souladu se Sportovními pravidly ČAKS-AŠA-ČMŠS, a které musí nechat na vyžádání, pokud je k tomu oprávněný důvod, nebo v případě sporů k nahlédnutí. V případě sporů, kdy si hráčská smlouva, stanovy nebo prováděcí pokyny odporují, nebo nejsou-li v souladu s pravidly a zájmy ČAKS-AŠA-ČMŠS, pak rozhodnutí VV ČAKS-AŠA-ČMŠS má  přednost před zájmy jednotlivých klubů.

 

C.5. Statut předsedy klubu

C.5.1. Předseda klubu řídí činnost klubu a jeho družstev.

C.5.2. Souhlas, popř. žádost předsedy klubu je třeba k veškerým úkonům v rámci ČAKS-AŠA-ČMŠS - přestup hráče, přijetí hráče, uvolnění hráče, vyřazení hráče z klubu nebo družstva, přihlášení klubu a jeho družstev do klubových soutěží, změny názvu klubu a družstev, změny hracího místa, přenechání pozice klubu v ligové soutěži, hostování hráče apod.

C.5.3. Předseda klubu koordinuje celou působnost klubu a družstev v ČAKS-AŠA-ČMŠS a zároveň je zodpovědný za činnost a funkčnost klubu a družstev v rámci ČAKS-AŠA-ČMŠS.

C.5.4. Předseda klubu má právo na název klubu, na názvy jednotlivých družstev a na pozice družstev v dané ligové soutěži.

C.5.5. Předseda klubu jmenuje a odvolává vedoucí jednotlivých družstev a zároveň může sám plnit funkci vedoucího družstva i kapitána.

C.5.6. Předsedu klubu může v průběhu sezóny odvolat v odůvodněných případech, a jen na základě písemné žádosti obsahující podpisy alespoň 2/3 většiny hráčů (členů) klubu, oblastní sekretář. Proti tomuto rozhodnutí se může odvolaný předseda klubu v odpovídající lhůtě odvolat k VV SDK ČAKS-AŠA-ČMŠS. Ta musí o odvolání rozhodnout do 60 dnů.

C.5.7. Souhlas předsedy klubu z bodu C.5.2. může ve výjimečných případech nahradit rozhodnutí VV SDK ČAKS-AŠA-ČMŠS.

 

C.6. Statut vedoucího družstva

C.6.1. Vedoucí družstva je odpovědný za činnost družstva, spolupracuje s oblastním sekretářem a ostatními vedoucími družstev.

C.6.2. V případě změn v průběhu ligové soutěže (změna hracího místa, přeložení zápasu apod.)  před každým utkáním informuje vedoucího družstva soupeře o těchto změnách.

C.6.3. Určuje kapitány pro jednotlivá ligová utkání, a v případě své účasti při ligovém utkání může plnit funkci kapitána.

C.6.4. Ručí za práci jím určených kapitánů a zejména za jejich znalost Sportovních pravidel a Soutěžního řádu ČAKS-AŠA-ČMŠS.

C.6.5. Za svoji práci se zodpovídá předsedovi klubu a oblastnímu sekretáři.

 

C.7. Statut kapitána

C.7.1. Společně s kapitánem soupeře řídí ligové utkání a plní funkci rozhodčího v případě, že utkání nemá rozhodčího delegovaného ČAKS-AŠA-ČMŠS.

C.7.2. Určuje nasazení hráčů svého družstva pro utkání jejich zapsáním do zápisu z utkání. V tomto zápisu viditelně označí kapitána družstva.

C.7.3. Je povinen psát si vlastní zápis z utkání a po skončení utkání společně s kapitánem soupeře potvrdí podpisem správnost a duplicitu obou zápisů. S vlastním zápisem naloží podle požadavků příslušného oblastního sekretáře. 

C.7.4. Je přítomen po celý průběh ligového utkání, v případě opuštění ligového utkání určí svého zástupce.

C.7.5. Zodpovídá za správnost zápisu z utkání.

C.7.6. Za svou práci se zodpovídá vedoucímu družstva, předsedovi klubu a nadřízeným orgánům ČAKS-AŠA-ČMŠS.

 

D. Technické podmínky pro soutěž družstev

 

D.1. Ligová utkání se smějí hrát pouze na hracích místech schválených oblastním sekretářem.

D.2. Domácí družstvo musí při ligových zápasech zajistit, aby v hracím místě ligového utkání měl hostující tým k dispozici minimálně šest míst k sezení s výhledem na terč. Dále musí umožnit hostujícím hráčům, aby měl alespoň půl hodiny před utkáním přístup k terči. Výjimku z tohoto ustanovení povoluje oblastní sekretář.

D.3. Ostatní technické propozice řeší všeobecné podmínky a Soutěžní řád UŠO.

 

 

E. Rozhodování v ligových utkáních

 

E.1. Rozhodčí pro ligové utkání může jmenovat oblastní sekretář nebo VV SDK. Takto jmenovaný rozhodčí musí vlastnit platnou licenci rozhodčího ČAKS-AŠA-ČMŠS.

E.2. V případě, že rozhodčí není jmenován dle bodu E.1., stávají se rozhodčím kapitáni družstev při ligovém,  resp. pohárovém utkání.

E.3. Rozhodčí je povinen zkontrolovat před zahájením utkání způsobilost družstev nastoupit k utkání (tj. zkontrolovat především platnost soupisek družstev, zaplacení licence hráče a oprávněnost startu hráčů uvedených v zápise z utkání (Hráč, který nemá průkaz hráče fyzicky u sebe, může k utkání nastoupit po prokázání totožnosti jiným dokladem), kontrolu dresů, jsou-li pro danou soutěž předepsané, případně další náležitosti vyplývající ze sportovních pravidel a soutěžního řádu UŠO, resp. ČAKS-AŠA-ČMŠS. Tato kontrola musí vždy proběhnout před utkáním nebo při dopisování hráče do zápisu z utkání v průběhu utkání (čtvrtý hráč nebo náhradníci). Jakmile je utkání zahájeno, má se za to, že kontrola byla provedena bez zjištění nedostatků.

E.4. V průběhu utkání dbá na dodržování sportovních pravidel a soutěžního řádu ČAKS-AŠA-ČMŠS a jeho rozhodnutí v případě sporů nebo v případě porušení pravidel ze strany účastníků utkání nesmí odporovat duchu Sportovních pravidel a soutěžnímu řádu UŠO a pravidel pro soutěže družstev ČAKS-AŠA-ČMŠS.

E.5. Pokud se kapitáni nedohodnou na případném sporu nebo pokud nesouhlasí s rozhodnutím pověřeného rozhodčího, může družstvo podat protest oblastnímu sekretáři. Protest s uvedením důvodů musí být podán písemně současně se zápisem z utkání a kopií dokladu o zaplacení správního poplatku 500,- Kč do 48 hodin od zahájení utkání.

E.6. Oblastní sekretář rozhodne spor a svoje rozhodnutí oznámí oběma družstvům do 14 dnů nebo může postoupit protest VV SDK, který ho vyřeší do 60 dnů. Jeho rozhodnutí je konečné a platné.

E.7. Správní poplatek se v případě uznání oprávněnosti protestu vrací.

E.8. Poplatek za protest (stížnost) proti rozhodnutí oblastního sekretáře k VV SDK lze podat pouze se správním poplatkem 1000,-. Pokud kauce nebude složena, nebude se protestem (stížností) VV SDK zabývat. V případě oprávněnosti podání se poplatek (kauce vrací). Protest musí být podán nejpozději do 7 dnů od rozhodnutí oblastního sekretáře písemně na sekretariát ČAKS, AŠA nebo ČMŠS spolu s potvrzením o složení kauce. Odpověď musí být vyřešena do 60 dnů od doručení písemně.

E.9. Oblastní sekretář má právo kontroly průběhu utkání a to i zpětně např. kontrolou zápisu apod.

F. Tresty v ligových utkáních

 

F.1. Tresty v ligových utkáních uděluje oblastní sekretář, který je povinen je vždy oznámit příslušným družstvům.

F.2. Tresty jsou zejména následující:

F.2.1. Vyloučení ze soutěže (všechna doposud odehraná utkání a jejich výsledky se anulují; potrestané družstvo není v tabulce dále uváděno; pokud se družstvo v dalším ročníku přihlásí do ligové soutěže, je zařazeno do nejnižší soutěže v dané oblasti), jestliže nelze uplatnit bod F.2.1.1.:

a) nenastoupí-li družstvo třikrát v průběhu ligového ročníku k utkání

b) jestliže družstvo resp. hráči družstva opakovně hrubě a úmyslně porušují sportovní pravidla a herní řád ČAKS-AŠA-ČMŠS.

F.2.1.1. Vyloučení ze soutěže po skončení ligového ročníku (všechna doposud odehraná utkání a jejich výsledky se neanulují; pokud se družstvo v dalším ročníku přihlásí do ligové soutěže, je zařazeno do nejnižší soutěže v dané oblasti):

a) nenastoupí-li družstvo třikrát v průběhu ligového ročníku k utkání a třetí kontumace nastane v průběhu posledních dvou soutěžních kol

b) jestliže družstvo resp. hráči družstva opakovně hrubě a úmyslně porušují sportovní pravidla a herní řád ČAKS-AŠA-ČMŠS a k vyloučení družstva dojde v průběhu posledních dvou kol. V takovém případě družstvo již k soutěžním utkáním nenastupuje a utkání jsou kontumována ve prospěch soupeře.

F.2.1.2. Vyloučení z play off - na tým je nahlíženo, jakoby do play off vůbec nepostoupil.

F.2.2. Zařazení vedoucího družstva na druhé místo ligové tabulky po skončení soutěže, včetně odečtení příslušného počtu bodů:

a) v případě, že vedoucí družstvo nenastoupí v závěru ligy k utkání a nemůže být předstiženo i v případě kontumace utkání.

F.2.3. Kontumace utkání - prohra 18:0 a odečtení 1 bodu v tabulce:

a) v případě neoprávněného startu hráče v utkání (neoprávněný start = start bez zaplacení licence hráče pro daný kalendářní rok; start hráče, který není členem družstva, apod.)

b) jestliže jedno družstvo nenastoupí k utkání do 30 minut po čase určeném termínovou listinou

c) jestliže před začátkem utkání nepředloží kapitán soupeři platné soupisky družstev a platné průkazy hráčů (nebo náhradní doklad) všech hráčů uvedených na zápisu k ligovému utkání (kontrolu platných hráčských průkazů je možné provést pouze před zahájením utkání, v průběhu utkání má kapitán právo vyžádat si pouze průkaz hráče, který byl jako čtvrtý či jako náhradník dopsán do zápisu k ligovému utkání až po jeho zahájení)

d) jestliže v ligovém utkání jedno z družstev odmítne dohrát všechny plánované zápasy dle rozpisu aniž by k tomu měl oprávněný důvod

e) jestliže by utkání bylo prokazatelně oběma družstvy nedohráno (oběma týmům se zapíše kontumace utkání).

F.2.4. Kontumace utkání po skončení soutěže s odečtením 4 bodů - týmu, který je potrestán kontumací se odečtou po skončení soutěže 4 body, skóre se nemění; druhému týmu se započítává výsledek dosažený u terče.

a) v  případě, že oblastní sekretář zjistí u vítězné družstva neoprávněný start hráče.

F.2.5. Kontumace utkání po skončení soutěže s odečtením 3 bodů - týmu, který je potrestán kontumací se odečtou po skončení soutěže 3 body, skóre se nemění; druhému týmu se započítává výsledek dosažený u terče.

a) v případě, že oblastní sekretář zjistí u družstva, které zvítězí v prodloužení, neoprávněný start hráče.

F.2.6. Kontumace utkání po skončení soutěže s odečtením 2 bodů - týmu, který je potrestán kontumací se odečtou po skončení soutěže 2 body, skóre se nemění; druhému týmu se započítává výsledek dosažený u terče.

a) v případě, že oblastní sekretář zjistí u družstva, které prohrálo v prodloužení, neoprávněný start hráče.

F.2.7. Kontumace utkání po skončení soutěže s odečtením 1 bodu - týmu, který je potrestán kontumací se odečte po skončení soutěže 1 bod, skóre se nemění; druhému týmu se započítává výsledek dosažený u terče.

a) v případě, že oblastní sekretář zjistí u poraženého družstva neoprávněný start hráče.

F.2.8. Osobní tresty - zákaz startu v ligovém, resp. pohárovém utkání (v kompetenci oblastních sekretářů a VV SDK), zákaz startu na akcích ČAKS-AŠA-ČMŠS (v kompetenci výhradně VV SDK) apod.

a) osobní tresty jsou v pravomoci oblastního sekretáře nebo VV SDK

b) oblastní sekretář, resp. VV SDK při udělování osobních trestů zváží úmysl, závažnost a případnou recidivu trestaného hráče, resp. družstva.

 

G. Organizace ligové soutěže

 

G.1. Strukturu soutěží a počty týmů v každé soutěži určuje oblastní sekretariát. Doporučený počet ve skupinách je v rozmezí 6 - 16 družstev.

G.2. Specifikaci ligové soutěže pro nově vzniklou oblast vždy určí VV SDK.

G.3. Současně s podáním přihlášky do ligové soutěže ČAKS-AŠA-ČMŠS zaplatí kluby poplatek na jednu ligovou sezónu, jehož výši stanovuje obvykle konkrétní oblast v rozpětí 600 - 1.000 Kč. Jestliže tak oblast neučiní, je poplatek 600 Kč.

G.4. Oblastní sekretariát může stanovit vratnou kauci.  Kauce je splatná s ligovým poplatkem a její výše nemůže převýšit ligový poplatek. Kauce slouží k úhradě pokut např. za kontumace, nenahlášení výsledků apod. Kauce je převoditelná mezi sezónami. V případě, že se družstvo nepřihlásí do nové sezóny, je tato kauce vratná v plné, popřípadě zůstatkové výši. 

 

H. Členové družstev

 

H.1. Min. počet hráčů na soupisce k datu zahájení soutěže jsou čtyři, maximální počet není omezen.

H.2. K ligovému utkání může nastoupit pouze jeden zahraniční hráč v jednom týmu.

H.2.1. Střídá-li zahraniční hráč v utkání zahraničního hráče, pak je toto považováno stále za hru pouze jednoho zahraničního hráče v utkání.

H.2.2. Za zahraničního hráče není považován hráč, který je občanem členské země Evropské Unie, popř. hráč vlastnící povolení k dlouhodobému pobytu. H.2.3. Oblastní sekretář může ve své oblasti zmírnit kvótu pro zahraniční hráče. Toto zmírnění musí platit pro všechny týmy oblasti. Pro akce republikového charakteru (MČR, Pohár družstev UŠO, Superliga) není jakákoliv úprava přípustná.

 

I. Přenechání pozice družstva v ligové soutěži, zánik družstva, technické podmínky

 

I.1. Termín přenechání pozice družstva v ligové soutěži je stanoven posledním ligovým kolem až do 31. 7.

I.2. Přenechání pozice družstvu v ligové soutěži podléhá správnímu poplatku 2.000,- Kč.

I.3. Přenechání pozice v ligové soutěži se může pouze družstvu, které již hrálo ligovou soutěž, nebo družstvu, které sice vzniklo nově, ovšem pouze z hráčů, kteří v uplynulém ročníku hráli ligovou soutěž (min. 3 hráči), nemůže ji získat nově vzniklé družstvo s méně jak třemi hráči, kteří v minulém ročníku hráli ligovou soutěž.

I.4. O přenechání pozice družstva v ligové soutěži rozhoduje předseda klubu.

I.5. Pokud se družstvo nepřihlásí do ligy, nebo je vyloučeno z ligy, považuje se automaticky za zaniklé, jestliže předseda klubu nepožádá o výjimku, která může být max. jednu sezónu. Po zániku družstva jsou hráči považováni z pohledu ČAKS-AŠA-ČMŠS za volné hráče.

J. Systém ligové soutěže

 

J.1. V ligových utkání se obvykle hrají příslušné hry takto: Nejvyšší oblastní soutěže  - 501 Double Out na dva vítězné legy  Nižší soutěže - 301 Double Out nebo 301 Master Out na dva vítězné legy  Nejnižší soutěže - 301 Master Out nebo 301 Single Out na dva vítězné legy Výjimky povoluje VV SDK na žádost oblastního sekretáře.

J.2. Ligová utkání se hrají ve skupinách systémem každý s každým (obvykle jedenkrát doma, jedenkrát venku), podzimní část v termínu září - prosinec, jarní část leden - květen. (V případě menšího počtu družstev ve skupině mohou hrát i vícekolově). Nadstavba ve formě play off, finálových skupin apod. je přípustná.

J.3. Rozpis jednotlivých utkání, ustanovení termínů a časů určuje oblastní sekretář ČAKS-AŠA-ČMŠS a je definitivní.

J.4. Ke změně termínu ligového utkání může dojít pouze s písemným souhlasem vedoucích obou družstev. Zásadně platí, že přeložená utkání se především předehrávají. Pouze výjimečně může být utkání odehráno po původně stanoveném termínu, a to nejpozději tak, aby nedošlo ke zpochybnění regulérnosti soutěže. Změna termínu musí být nahlášena a schválena předem oblastním sekretářem dané oblasti. Každý tým může požádat souběžně pouze o jednu dohrávku. Do odehrání takto přeloženého zápasu nemůže žádat o další přeložení, tedy o další dohrávku jiného utkání. Výjimky v odůvodněných případech povoluje výhradně oblastní sekretariát.

J.5. Pokud se na eventuelní změně termínu kapitáni nedohodnou, oznámí toto oblastnímu sekretáři, který tento spor rozhodne a oznámí výsledek rozhodnutí oběma družstvům. V oprávněných případech může oblastní sekretář výjimečně rozhodnout o změně termínu ligového utkání.

J.6. Ligové soupisky se uzavírají před zahájením čtvrtého kola před koncem dané ligové skupiny a soutěže. Po tomto datu může být pouze ukončeno hostování (byla-li splněna podmínka hostování nejméně na 4 ligová kola) a doplacena licence hráče, který je na soupisce klubu, resp. družstva, avšak nesmí být uskutečněn přestup, dopsání volného hráče a ani zahájeno hostování. Hráči, kteří ve svojí ligové soutěži mají čtyři kola před koncem, nesmí přestoupit ani zahájit hostování v jiné skupině ligové soutěže, ani v žádné jiné oblasti, i když v této soutěží je do konce více jak čtyři kola. K tomuto datu se také uzavírají soupisky družstev pro MČR a pro případná nadstavbová utkání v oblastech.

J.7. Nadstavby - Za nadstavbu je považováno play off, baráže a Prezidentské poháry, MČR. Naopak tzv. sestupové, resp. postupové skupiny vzniklé rozdělením základních skupin na dvě nové skupiny se za nadstavbu nepovažují.

J.8. Poslední dvě ligová kola nesmí být dohrávána po stanoveném termínu pro daná ligová kola bez výjimky.

 

K. Ligové utkání

 

K.1. Ligové utkání tvoří obvykle 18 zápasů hraných na dva vítězné legy. K ligovému utkání nastupují 4 hráči (mohou být 4 náhradníci), kteří se utkají každý s každým. Zápasy do počtu 18 jsou doplněny dvěma zápasy dvojic (dle rozpisu).

K.2. K ligovému utkání musí nastoupit minimálně 3 hráči. V tomto případě je vždy neobsazen v zápisu z utkání hráč č. 4. Kapitáni uvedou tuto skutečnost vždy do zápisu. Každé družstvo může nastoupit se třemi hráči max. ve třech zápasech v sezóně. Každý další zápas bude družstvu kontumován.

K.3. Ligové utkání může tvořit pouze 16 zápasů, nastoupí-li oba týmy pouze se třemi hráči.

K.4. Zápasy hráče, který chybí (a jednu čtyřhru), vyhrává soupeř (je-li přítomen) vždy 2:0 a získává pro svůj tým jeden dílčí bod.

K.5. V zápasech, kdy nenastoupí hráč na obou stranách, zapíše se do zápisu výsledek 0:0 a nikdo nezískává dílčí bod.

K.6. V případě, že stav po 18. zápase je nerozhodný, musí se odehrát doplňkový 19. zápas. V tomto 19. zápase se hraje tzv. týmová hra pro 4 hráče. V ní nastupují čtyři hráči (vždy 2 na jeden displej ) proti čtyřem ve hře např. 501DO (301 DO,301MO a 301SO) liga, kdy se na  čtyřech displejích (2 pro jeden tým a 2 pro druhý tým) vždy hráči z příslušné dvojice pravidelně střídají. V případě, kdy jeden tým nemůže nastoupit se čtyřmi hráči, pak kompletní tým vyhrává v týmové hře kontumačně 2:0 a získává tak 10. bod. V případě, že ani jeden tým nemůže za stavu 9:9 nastoupit k doplňkovému zápasu ve čtyřech, hraje se doplňkový zápas podle bodu K.7. K doplňkovému zápasu v týmové hře může nastoupit i náhradník.   

K.7. V případě, že utkání tvoří pouze 16 zápasů (viz. K3.) a po tomto zápase je stav nerozhodný, musí se odehrát doplňkový 17. zápas, kdy rozhoduje tzv. týmová hra pro 3 hráče. V ní nastupují tři hráči proti třem ve hře např. 501DO (301 DO, 301MO a 301SO), kdy se na  dvou displejích (pro každý tým 1) hráči z příslušné trojice pravidelně střídají. 

K.8. Před ligovým utkáním kapitáni obou družstev zapíší do zápisu z ligového utkání hráče v pořadí, které si sami určí. Zápisy z utkání vyplňují kapitáni současně, každý na svém zápisu z utkání a teprve po vyplnění ji předloží soupeři k opsání. Po předložení Zápisu utkání soupeři již nelze přehazovat hráče na jednotlivých pozicích. Účast náhradníka není podmínkou. Před utkáním napíší kapitáni do Zápisu z utkání hráče, kteří jsou fyzicky přítomni (nejméně tři). Čtvrtého hráče a náhradníky mohou dopsat kdykoliv v průběhu utkání. Pokud se hráč nedostaví a má nastoupit k zápasu dle rozpisu, platí pravidlo o čekací době 3 minuty, pak je stav 2:0 ve prospěch soupeře.

K.9. Hráči odehrávají jednotlivé zápasy v pořadí dle rozpisu. Jakékoliv změny v pořadí zápasů musí být pouze se souhlasem obou kapitánů.

K.10. Ligová utkání se odehrávají obvykle na jednom šipkovém přístroji. Pokud je v provozovně umístěno více šipkových přístrojů, zápasy mohou probíhat na dvou přístrojích (musí být umístěny v jedné místnosti) současně, pokud tak před zápasem rozhodne domácí kapitán a učiní o tom poznámku v Zápise z utkání.

K.11. Hraje-li se utkání na 2 terčích pak lze zápas č. 14 v případě souhlasu obou kapitánů předehrát zároveň se zápasem č. 5. Případné následné střídání již nemá na výsledek tohoto utkání vliv.

K.12. V průběhu ligového utkání může náhradník vystřídat pouze jednoho hráče a tato skutečnost musí být uvedena do zápisu ligového utkání. Náhradník nesmí nastoupit v průběhu rozehraného zápasu. Je jedno, který náhradník střídá dříve, zda ten, který je uveden jako č. 1, č. 2 nebo č. 3. Náhradník může střídat náhradníka.

K.13. Vystřídaný hráč se může vrátit do utkání jen za hráče, kterým byl střídán v případě, že tento odehrál alespoň jeden dílčí zápas. Oba hráči tak  mohou učinit opakovaně.

K.14. Každý zápas mezi hráči nebo dvojicemi se hraje na dva vítězné legy, končí tedy 2:0 nebo 2:1. Vítěz zápasu získává pro družstvo jeden dílčí bod.

K.15. V ligovém utkání se musí odehrát všechny zápasy dle rozpisu. 

K.16. Po ukončení oba kapitáni překontrolují správnost zápisů z utkání a vzájemně si jej podepíší. Výsledek utkání je však kapitán domácího družstva povinen neprodleně telefonicky nahlásit oblastnímu sekretáři dané oblasti, nejpozději však do 24 hodin od ukončení utkání, pokud oblastní sekretář neurčí jinak. Nenahlásí-li výsledek do 24 hodin, oblastní sekretář může rozhodnout o  zápasu s výsledkem 0:18 pro hostující celek. Pokud oblastní sekretář neurčí jinak, musí kapitán domácího družstva zaslat podepsaný zápis z utkání na oblastní sekretariát.

K.17. Přerušení zápasu umožňuje jakákoliv skutečnost, která odporuje pravidlům a nemohla být známa před začátkem zápasu. Ten kapitán, který žádá přerušení zápasu učiní o této skutečnosti záznam do zápisu z utkání. Kapitán soupeře se k němu písemně vyjádří (doporučuje se zajistit i vyjádření nestranného svědka). Zápis předá nejpozději první pracovní den, který následuje po termínu zápasu, oblastnímu sekretáři, který rozhodne do začátku dalšího ligového kola, nejpozději však do 14 dnů.

 

L. Bodové hodnocení ligových utkání a tabulky

 

L.1. Body za jednotlivá utkání jsou do tabulky započítávány takto:

vítězství - 3 body; remíza - 1 bod; prohra - 0 bodů; při kontumaci se klubu odečítá 1 bod. Při remíze se sehrává dodatková týmová hra a družstvo, které zvítězí v této hře vyhrává utkání 10:9 a získává bod navíc, tj. celkem 2 body. Není možná týmová hra 3 proti 4, nebo 2 proti 3 apod.

L.2. O umístění družstva v tabulce rozhoduje počet bodů. Pokud na konci soutěže mají družstva shodný počet bodů, o jejich pořadí rozhoduje:

a) větší počet získaných bodů ze vzájemných ligových utkání

b) větší počet získaných dílčích zápasů ze vzájemných utkání

c) větší počet získaných zápasů ze všech ligových utkání.

L.3. Pokud po skončení soutěže nerozhodnou o umístění kritéria uvedená v bodě L.2., o konečném pořadí rozhoduje další utkání. Místo konání utkání určí oblastní sekretář. 

 

M. Přestupový řád

 

M.1. Přestupy hráčů mezi jednotlivými družstvy se mohou uskutečnit jen v přestupních termínech na základě podání vyplněného přestupního lístku oblastnímu sekretariátu z oblasti mateřského klubu.

M.2. Přestupní termíny jsou dva:          letní 1. 7. - 15. 8. (hlavní přestupní termín)

                                                           zimní 15. 12. - 31. 1.

Pokud to rozlosování ligové oblasti vyžaduje, může oblastní sekretář se souhlasem VV SDK určit ve výjimečných případech termíny jinak. Správní poplatek za přestup je 200 Kč.

M.3. V případě změn v družstvech v rámci jednoho klubu v letním přestupním termínu, tj. před zahájením nové ligové sezóny, se nejedná o přestup. Takovéto změny nejsou zpoplatněny. Změny v rámci klubu v zimním přestupním termínu již přestupem jsou.

M.4. Přestup mimo přestupní termín je možný jen ve zcela výjimečných případech jako je např. stěhování apod. V takovýchto případech rozhoduje o přestupu VV SDK. Správní poplatek činí 400 Kč. SDK musí rozhodnout do 30 dnů od doručení žádosti.

M.5. S každým přestupem hráče musí souhlasit hráč a předsedové obou klubů, tj. klubu, ze kterého hráč přestupuje i klubu, do kterého přestupuje.

M.6. O případných přestupových sporech rozhoduje oblastní sekretář. Proti rozhodnutí oblastního sekretáře je možno se odvolat k VV SDK a její rozhodnutí je konečné a platné. VV SDK musí rozhodnout do 30 dnů od doručení odvolání.

M.7. Pokud hráč se souhlasem předsedy klubu kdykoliv ukončí členství v klubu, stává se dotyčný volným hráčem až po uplynutí 6 měsíců. Pokud v této době bude chtít nastoupit v jiném družstvu, považuje se tento fakt za přestup a hráč je povinen zaplatit správní poplatek. V případě, že předseda (majitel, prezident, apod. dle stanov) klubu s ukončením členství nesouhlasí, hráč oznámí písemně oblastnímu sekretáři, ke kterému datu žádá o ukončení členství v klubu. Od té doby běží min. lhůta 6 měsíců. Rozhodující pro počátek min. lhůty 6 měsíců je datum oznámení oblastnímu sekretáři. Teprve po uplynutí této min. lhůty může být hráč považován za volného hráče.

 

N. Hostování 

 

N.1. Hostování musí být vždy nahlášeno na předepsaném formuláři na oblastním sekretariátu oblasti mateřského klubu. V žádosti o hostování musí být vždy uvedeno o jaký časový úsek se jedná, a to nejdéle do konce ligové soutěže.

N.2. Se zahájením hostování musí souhlasit hráč a předsedové obou klubů. K ukončení hostování je třeba souhlas, resp. žádost pouze předsedy mateřského klubu.

N.3. Hostování je povoleno během celé sezóny kromě posledních 4 kol, kdy je povoleno pouze ukončení hostování. Limit 4 kol platí pro obě družstva.

N.4. Hostování je povoleno vždy na dobu nejméně 4 ligových utkání, po dobu hostování nesmí hráč hrát za své mateřské družstvo.

N.5. Po ukončeném hostování může hráč opět hostovat až po dvou ligových kolech soutěže mateřského klubu.

N.6. Hostování není povoleno pro nadstavbová utkání (play off, baráže, MČR klubů apod.) jestliže hráč nehostuje minimálně celou druhou polovinu ligové soutěže - základní části.

N.7. Jestliže hráč hostuje minimálně celou druhou polovinu ligové soutěže (základní části) bez přerušení, může nastoupit v nadstavbovém utkání jen za tým v němž hostuje.

N.8. Hostování musí být povoleno v termínu před zahájením 4. ligového kola od konce soutěže. Dále o hostování nelze žádat, když skončí ligová skupina mateřského družstva. 

N.9. Správní poplatek za povolené hostování je 200 Kč. Správní poplatek za ukončení hostování před uplynutí doby  (nejméně po čtyřech kolech) je 100 Kč. Poplatek za prodloužení hostování je 50,- Kč za každé ligové kolo.

N.10. Hostování v rámci jednoho šipkového klubu a jedné oblasti, při splnění bodu N.11., není zpoplatněno.

N.11. Podmínkou pro hostování bez poplatku je totožný název družstev jednoho klubu obsahující i název obce, rozlišený pouze písmenem A, B, C, D nebo číslovkou 1,2 (event. I,II).

N.12. V každém družstvu může hostovat vždy jen jeden hráč.

 

O. Ostatní podmínky pro účast v ligové soutěži ČAKS-AŠA-ČMŠS

 

O.1. Hráči družstev jsou povinni v nejvyšší oblastní soutěži nastupovat k ligovému utkání v jednotném dresu s názvem družstva, resp. klubu. Dresy musí mít na sobě všichni hráči uvedení na soupisce k utkání, včetně náhradníků.

O.2. V případě, že ligovou soutěž ČAKS-AŠA-ČMŠS bude sponzorovat jakákoliv firma, která si ve smlouvě stanoví podmínky, jsou povinni hráči družstev a kluby tyto podmínky respektovat. Jedná se zejména o umístění loga sponzora na všech dresech klubů I. ligy. Technické provedení by řešil v tomto případě sekretariát ČAKS-AŠA a ČMŠS.

O.3. Změny názvu družstev jsou povoleny v hlavním (letním) přestupním termínu spolu se zaplacením poplatku 250,- Kč.

Mimo hlavní (letní) přestupní termín se zaplacením poplatku 1000,- Kč.

O.4. Změny hracího místa jsou povoleny v hlavním přestupním termínu spolu se zaplacením poplatku 500,- Kč.

Mimo hlavní přestupní termín se zaplacením poplatku 2.000,- Kč.

 

P. Sestupový a postupový řád

 

P.1. Sestupový a postupový řád vydává oblastní sekretariát pro příslušnou oblast obvykle na začátku ligové sezóny a předá ho předsedům klubů nebo vedoucím družstev spolu s rozpisem termínové listiny písemnou formou.     

 

Q. Prémiový řád

 

Q.1. Za účast v ligové soutěži a umístění v tabulce po skončení ligové soutěže mohou obdržet družstva odměny.

Q.2. Výši odměn vyhlašují pro každou oblastní ligovou soutěž oblastní sekretariáty.

Q.3. Prémie za ligovou soutěž se vyplácejí po skončení ligové soutěže.

Q.4. O odebrání nebo krácení prémií pro jednotlivá družstva může v odůvodněných případech rozhodnout oblastní sekretář nebo VV SDK. 

 

R. Ligová soutěž žen ČAKS-AŠA-ČMŠS

 

Platí ustanovení uvedená v Hlavní ligové soutěži všeobecně s těmito změnami a odchylkami:

R.1. Hráčka může hrát současně hlavní ligovou soutěž, a ligovou soutěž žen.

R.2. Min. počet hráček na soupisce jsou tři, maximální počet není omezen. 

R.3. Ligové utkání soutěže žen ČAKS-AŠA-ČMŠS tvoří 10 zápasů na dva vítězné legy. K ligovému utkání nastupují 3 hráčky (mohou být 2 náhradnice), které se utkají každá s každou. Zápasy do počtu 10 jsou doplněny jedním zápasem dvojic (dle rozpisu).Rozpis na 18 zápasů jako v hlavní soutěži je v pravomoci oblastního sekretáře, pak platí ustanovení pro hlavní ligovou soutěž.

R.4. Družstvo musí k utkání nastoupit nejméně v počtu 2 hráček, přičemž zápasy hráčky, která chybí vyhrává soupeřka vždy 2:0. Před utkáním napíší kapitáni do Zápisu z utkání hráčky, které jsou fyzicky přítomné (nejméně dvě). Třetí hráčku a náhradnice mohou dopsat kdykoliv v průběhu utkání. Pokud se hráčka nedostaví a má nastoupit k zápasu dle rozpisu, platí pravidlo o čekací době 3 minuty, pak je stav 2:0 ve prospěch soupeře. Pokud chybí v obou družstvech po jedné hráčce (na každé straně jsou jen dvě hráčky), dílčí vzájemný zápas chybějících hráček se nezapočítává do konečného výsledku. 

R.5. V průběhu ligového utkání žen mohou náhradnice vystřídat dvě hráčky, a tato skutečnost musí být uvedena do Zápisu ligového utkání. Náhradnice nesmí nastoupit v průběhu rozehraného zápasu. Je jedno, která náhradnice střídá dříve, zda ta, která je uveden jako č. 1 nebo č. 2. Náhradnice může střídat náhradnici.

R.6. Vystřídaná hráčka se může vrátit do utkání jen za hráčku kterou byla střídána v případě, že tato odehrála alespoň jeden dílčí zápas. Obě hráčky tak  mohou učinit opakovaně.

R.7. V případě nerozhodného výsledku sehrají družstva týmovou hru. Hrají tři hráčky proti třem hráčkám, každé družstvo na jeden display, přičemž se hráčky v každém kole pravidelně střídají. Nelze hrát týmovou hru dvě hráčky proti třem. V tomto případě vyhrává týmovou hru družstvo o třech hráčkách.

R.8. Pokud hrají proti sobě od začátku utkání dvě hráčky proti dvěma hráčkám, hrají týmovou hru na jeden display.

 

S. Ligová soutěž mládeže

 

Platí pravidla uvedená v ligové soutěži žen s následujícími výjimkami:

S.1. Na soupiskách družstev mohou být společně hráči splňující věková kritéria pro soutěže mládeže.

S.2. Žáci a junioři mohou být i na soupisce družstva v hlavní ligové soutěži. Žákyně a juniorky mohou být jak na soupisce družstva v hlavní ligové soutěži, tak navíc i na soupisce v ligové soutěži žen.

S.3. Kluby a družstva mládeže neplatí poplatek za přijetí do ligové soutěže mládeže, hráči nemusí vlastnit licenci hráče.

S.4. V ligovém zápasu vždy musí být přítomna dospělá osoba (rozhodčí, který utkání řídí a kontroluje správnost zápisu a dodržování pravidel).

S.5. Ve všech ligách se hraje 301 Single Out na dva vítězné legy. Oblastní sekretář dle svého uvážení může požádat o schválení jiné hry VV SDK.

S.6. Družstvo musí nastoupit k utkání nejméně v počtu dvou hráčů. V utkání mohou nastoupit v max. dva junioři. 

S.7. Ve všech dalších ustanoveních platí, že poplatky za přestup, hostování, změny názvu klubů a družstev a hrací místo se neplatí. Prémiový řád se ruší, pokud sportovní komise ČAKS-AŠA-ČMŠS neurčí jinak.

 

T. Mistrovství České republiky ČAKS-AŠA-ČMŠS družstev

 

T.1. Nominační kriteria pro účast na MČR družstev vyhlásí VV SDK vždy během úvodních kol ligového ročníku.

T.2. MČR družstev se vždy pořádá v hlavní kategorii a v kategorii žen.

 

U. Český pohár družstev ČAKS-AŠA-ČMŠS

 

U.1. Český pohár družstev ČAKS-AŠA-ČMŠS je součástí Poháru UŠO družstev a řídí se jeho pravidly (viz. Pravidla a Herní řád UŠO).

 

V. Hráčský průkaz - licence hráče

 

V.1. Kdokoliv může požádat o zaregistrování, vystavení hráčského průkazu, resp. licence hráče. Žádost se podává na předepsaném formuláři spolu s fotografií.

V.2. Licenční poplatek ČAKS-AŠA na kalendářní rok činí 300,- Kč resp. 150,- Kč v termínu od 1. 7. do 31. 12.

Licenční poplatek ČMŠS na sezónu (1. 7. - 30. 6.) činí 300,- Kč.

V.3. Povinnosti hráče žádajícího o:

a) hráčský průkaz včetně licence hráče - současně s podáním žádosti je hráč povinen dodat portrétovou fotografii a zaplatit licenční poplatek + 50,- Kč. Licenci je třeba po skončení platnosti obnovit.

b) hráčský průkaz - hráč je povinen dodat portrétovou fotografii, musí být licencovaným hráčem a musí složit poplatek 50,- Kč za vyhotovení průkazu.

c) licenci hráče - hráč je povinen zaplatit licenční poplatek. Licenci je třeba po skončení platnosti obnovit.

V.4. Pro zjištění skutečnosti, zda je hráč licencovaným hráčem jsou rozhodující údaje v centrální evidenci na sekretariátu ČAKS-AŠA-ČMŠS.

 

W. Závěrečné ustanovení

 

W.1. V případě, že tato pravidla neřeší některé situace, vztahují se na ně platná Pravidla a Soutěžní řád UŠO.

W.2. V případech které neřeší výše uvedená pravidla a nelze uplatnit bod W1, pak rozhoduje VV SDK ČAKS-AŠA-ČMŠS. Jeho rozhodnutí jsou konečná a platná.

W.3. Valné hromady ČAKS-AŠA a ČMŠS si vyhrazují právo v průběhu sezóny změnit Sportovní pravidla. V případě nejasností, je za rozhodující verzi pravidel a soutěžního řádu považována verze uvedená na oficiálních internetových stránkách soutěže ČAKS-AŠA-ČMŠS.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář